اخبار سايت

جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان

 
عکس * مدير
جهت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در سامانه گلستان
از * مدير در چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1395، 11:20 صبح
 


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند زمان ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان در سامانه گلستان از شنبه 95/1/28 لغايت سه شنبه 95/2/28 مي باشد. لازم به ذکر است رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد تمام دانشجويان منوط به تکميل فرم ارزشيابي دروس ترم جاري مي باشد.
خواهشمند است در زمان تعيين شده نسبت به تکميل فرم ارزشيابي اساتيد جهت جلوگيري از بسته شدن دسترسي به سيستم گلستان اقدام نماييد. جهت اطلاع از نحوه انجام ارزشيابي به پيوست مراجعه فرماييد.