اخبار سايت

تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات

 
Picture of * مدير
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات
by * مدير - Tuesday, 4 Khordad 1395, 2:57 PM
 


دانشجويان محترم متقاضي اقامت در خوابگاه ها در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند.