اخبار سايت

آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي

 
عکس * مدير
آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي
از * مدير در یکشنبه، 31 مرداد 1395، 9:28 صبح
 

 

بدين وسيله به اطلاع مي‌رساند آدرس ايميل واحد آموزش دوره‌هاي الکترونيکي جهت ارتباط با کارشناسان آموزش به صورت زير مي‌باشد:
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir