اخبار سايت

اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه

 
Picture of * مدير
اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه
by * مدير - Sunday, 14 Azar 1395, 9:08 AM
 


دانشجويان محترم جهت اطلاع از ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه به نامه پيوست مراجعه فرمايند.