اخبار سايت

اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه

 
عکس * مدير
اطلاعيه ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه
از * مدير در یکشنبه، 14 آذر 1395، 9:08 صبح
 


دانشجويان محترم جهت اطلاع از ساعات مراجعه به اداره ثبت نام و امتحانات مديريت خدمات آموزشي دانشگاه به نامه پيوست مراجعه فرمايند.