اخبار سايت

تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان

 
عکس *مدير ارشد سيستم
تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان
از *مدير ارشد سيستم در یکشنبه، 21 آذر 1395، 11:13 صبح
 

 

 بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به نامه ارسالي از سوي مدير محترم برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي دانشگاه، تاريخ ارزشيابي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 تمديد شده است.