اخبار سايت

تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان

 
Picture of * مدير
تمديد مهلت تکميل فرم ارزشيابي اساتيد در گلستان
by * مدير - Sunday, 21 Azar 1395, 11:13 AM
 

 

 بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند با توجه به نامه ارسالي از سوي مدير محترم برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي دانشگاه، تاريخ ارزشيابي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 تمديد شده است.