اخبار سايت

تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات

 
عکس * مدير
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات
از * مدير در شنبه، 4 دی 1395، 11:51 صبح
 


دانشجويان محترم متقاضي اقامت در خوابگاه ها در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند.