اخبار سايت

تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات

 
عکس *مدير ارشد سيستم
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات
از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 4 دی 1395، 11:51 صبح
 


دانشجويان محترم متقاضي اقامت در خوابگاه ها در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند.