اخبار سايت

تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات

 
Picture of * مدير
تخصيص خوابگاه در ايام امتحانات
by * مدير - Saturday, 4 Dey 1395, 11:51 AM
 


دانشجويان محترم متقاضي اقامت در خوابگاه ها در ايام امتحانات به اطلاعيه پيوست مراجعه فرمايند.