اخبار سايت

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات

 
Picture of * مدير
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات
by * مدير - Wednesday, 8 Dey 1395, 11:06 AM
 


قابل توجه کليه دانشجويان محترم


دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان نيمسال به پيوست اعلام مي گردد.