اخبار سايت

عدم حضور در جلسه امتحاني

 
عکس * مدير
عدم حضور در جلسه امتحاني
از * مدير در یکشنبه، 12 دی 1395، 11:05 صبح
 

 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند عدم حضور در جلسه امتحاني به منزله دريافت نمره صفر در آن درس مي باشد. بديهي است غيبت جلسه باعث حذف درس نمي‌گردد.