عکس *مدير ارشد سيستم
اطلاعيه آموزشي جهت انتخاب واحد
از *مدير ارشد سيستم در چهارشنبه، 6 بهمن 1395، 7:38 صبح
 
 
به اطلاع دانشجويان محترمي که به دليل عدم رعايت سقف 32 واحد ، براي انتخاب واحد مشکل دارند، مي رساند، اين مشکل حداکثر تا زمان حذف و اضافه حل خواهد شد. بنابراين براي انتخاب واحد جاي نگراني وجود ندارد