اخبار سايت

گواهي ويژه شاغلين

 
Picture of مدير فني سيستم
گواهي ويژه شاغلين
by مدير فني سيستم - Wednesday, 10 Aban 1396, 2:20 PM
 

بدين وسيله خواهشمند است دانشجوياني که با مراجعه به کارنامه سازمان سنجش خود جز قبول شدگان ويژه شاغلين مي باشند ولي تا کنون جهت ارائه اين گواهي که ميزان سابقه کاري فرد با حداقل سه سال کاري را شامل مي شود, اقدامي ننموده اند در اسرع وقت نسبت به تحويل اين گواهي به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي اقدام نمايند. لازم به ذکر است مسئوليت هرگونه عدم ارائه مدارک مربوطه در اين خصوص به عهده دانشجو مي باشد.