اخبار سايت

* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان *

 
عکس *مدير ارشد سيستم
* لزوم همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان *
از *مدير ارشد سيستم در شنبه، 16 دی 1396، 8:06 صبح
 

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند همراه داشتن کارت دانشجويي در جلسه امتحان الزامي مي‌باشد. در صورت همراه نداشتن موارد فوق، از حضور دانشجو در جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد.