اخبار سايت

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات

 
عکس *کارشناس فني
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات
از *کارشناس فني در شنبه، 16 دی 1396، 8:05 صبح
 

قابل توجه کليه دانشجويان محترم

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان نيمسال به پيوست اعلام مي گردد.