اخبار سايت

دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي

 
Picture of *کارشناس فني
دسترسي به فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين و گزارش نقص احتمالي
by *کارشناس فني - Tuesday, 29 Aban 1397, 9:08 AM
 

بدين وسيله به اطلاع مي رساند فايل ضبط شده ي کلاس هاي آنلاين در صورت “عدم مواجه با نقص فني“ حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کاري پس از برگزاري آن جلسه در صفحه درس مربوطه قرار داده خواهد شد.

دانشجويان محترم مي توانند جهت گزارش نقص احتمالي در فايل ضبط شده, مشخصات کلاس و آدرس لينک آن را به همراه ذكر نوع مشکل فني به آدرس ايميل

 vu-classrecord@sbu.ac.ir ارسال نمایند، تا در اسرع وقت نسبت به  رفع آن اقدام شود.

بديهي است به پيام هايي که به پشتيبان هاي فني در سامانه ارسال مي شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.