اخبار سايت

لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز

 
عکس مدير فني سيستم
لزوم اتمام تحصيلات تا پايان سنوات مجاز
از مدير فني سيستم در شنبه، 12 اسفند 1396، 9:59 صبح
 
همانطور که مستحضر هستید سنوات مجاز دانشجویان بر اساس سال ورود در آیین نامه های مربوطه مشخص شده است و  اعطائ سنوات اضافی از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بوده و با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده صورت می گیرد.

لذا دانشجويان موظف هستند با برنامه ریزی صحیح در سنوات مجاز و نهايتا اولین سنوات اضافه ي اعطا شده از سوی کمیسیون موارد خاص تحصیلات خود را به اتمام رسانند.