اخبار سايت

تاييديه تحصيلي دانشجويان

 
عکس مدير فني سيستم
تاييديه تحصيلي دانشجويان
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 29 مرداد 1397، 9:15 صبح
 
خواهشمند است کليه دانشجويان نسبت به بررسي ارسال تاييديه تحصيلي خود از دانشگاه مقطع کارشناسي به دانشگاه شهيد بهشتي از طريق سيستم گلستان با توجه به مراحل زير اطمينان حاصل نمايند.

اطلاعات جامع دانشجو>پرسنلي>تحصيلات قبلي>سوابق تحصيلات قبلي>تغيير رشته دارد  >ندارد >کليک بر روي عبارت دارد> چک وضعيت تاييديه

چنانچه در قسمت وضعيت تاييديه عبارت دريافت نشد را مشاهده کرديد نسبت به ارسال تاييديه تحصيلي خود به آموزش کل دانشگاه پيگيري لازم را انجام دهيد.