اخبار سايت

انتخاب واحد

 
Picture of مدير فني سيستم
انتخاب واحد
by مدير فني سيستم - Tuesday, 3 Mehr 1397, 1:59 PM
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از آنجايي که دسترسي کارشناسان آموزش از روز دوشنبه مورخ 97/7/9 لعايت چهارشنبه مورخ 97/7/11 جهت انتخاب واحد باز مي شود خواهشمند است دانشجويان محترم متناسب با واحدهاي باقي مانده ي خود نسبت به پرداخت پدهي در سيستم گلستان تا قبل از روز دوشنبه مورخ 97/7/9 از طريق پرداخت الکترونيکي اقدام نمايند.