اخبار سايت

مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص

 
Picture of مدير فني سيستم
مهلت ارسال درخواست دانشجويان در کميسيون موارد خاص
by مدير فني سيستم - Sunday, 9 Dey 1397, 10:41 AM
 

با توجه به عدم ارسال به موقع درخواستهاي دانشجويان به کميسيون بررسي موارد خاص براي اخذ مجوز که موجب تبعات منفي متعددي از جمله از دست دادن فرصت شرکت در کلاس هاي درسي و عدم دفاع به موقع از پايان نامه و رساله شده است, لذا به منظور مساعدت و ايجاد امکان ارسال کليه ي درخواست ها مهلت ارسال تقاضاي اخذ مجوز از کميسيون بررسي موارد خاص براي نيمسال دوم 98-97 حداکثر تا 97/10/30 تمديد مي شود.