اخبار سايت

دستورالعمل غيبت در امتحانات

 
Picture of مدير فني سيستم
دستورالعمل غيبت در امتحانات
by مدير فني سيستم - Sunday, 16 Dey 1397, 8:09 AM
 

بدين وسيله دستور العمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام دوره های تحصیلی به پيوست حضور شما تقديم مي گردد.