اخبار سايت

دستورالعمل غيبت در امتحانات

 
عکس *مدير فني سيستم
دستورالعمل غيبت در امتحانات
از *مدير فني سيستم در یکشنبه، 16 دی 1397، 8:09 صبح
 

بدين وسيله دستور العمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیمسال برای تمام دوره های تحصیلی به پيوست حضور شما تقديم مي گردد.