اخبار سايت

زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند

 
عکس مدير فني سيستم
زمان انتخاب واحد دانشجوياني که ارزشيابي اساتيد را انجام نداده اند
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 3 بهمن 1397، 10:32 صبح
 

بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند تمامي افرادي که در موعد مقرر موفق به انجام ارزشيابي اساتيد در نيمسال اول 98-97 نشده اند, تنها در تاريخ دهم بهمن ماه از ساعت 9 صبح امکان اخذ واحد درسي را خواهند داشت.