اخبار سايت

تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور

 
عکس مدير فني سيستم
تکميل پروپوزال براي دانشجويان پژوهش محور
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 10 بهمن 1397، 12:58 عصر
 


بدين وسيله به اطلاع مي رساند به پيوست اسامي اساتيد راهنماي دانشجويان با تاييد مدير گروه آمده است.

مقتضي است استاد مشاور با نظر استاد راهنما تعيين شده  و پروپوزال تکميل شده با امضاي ايشان (استاد راهنما) جهت تصويب نهايي تا تاريخ 97/12/7 به واحد آموزش مرکز آموزش الکترونيکي تحويل گردد.