اخبار سايت

لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين

 
Picture of *کارشناس فني
لزوم حضور در کلاس هاي آنلاين
by *کارشناس فني - Wednesday, 17 Bahman 1397, 1:30 PM
 

قابل توجه دانشجويان محترم،

حضور کليه دانشجويان در کلاس هاي مجازي (اعم از کلاس هاي استاد و آموزشيار) طبق آيين نامه آموزشي دانشگاه الزامي است. چنانچه تعداد غيبت ها در هر درس حداکثر به 3 جلسه برسد، نمره درس براي دانشجو صفر-غيبت خواهد بود و غير قابل تغيير (حتي از طريق کميسيون موارد خاص) مي باشد.