اخبار سايت

حذف ترم دانشجويان با تعداد واحد زير 8 واحد

 
Picture of مدير فني سيستم
حذف ترم دانشجويان با تعداد واحد زير 8 واحد
by مدير فني سيستم - Tuesday, 23 Bahman 1397, 3:02 PM
 

طبق دستورالعمل اجرايي کارشناسي ارشد کليه ي ورودي ها, اخذ تعداد واحد کمتر از 8 واحد مجاز نمي باشد, لذا دانشجوياني که کمتر از 8 واحد درسي انتخاب واحد نموده اند نسبت به افزايش تعداد واحد درسي خود تا روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 آخرين مهلت حذف و اضافه اقدام نمايند, در غير اين صورت عواقب ناشي از اين امر (حذف ترم تحصيلي) بر عهده ي دانشجو مي باشد.