اخبار سايت

تحويل مدرک کارشناسي

 
Picture of مدير فني سيستم
تحويل مدرک کارشناسي
by مدير فني سيستم - Wednesday, 8 Esfand 1397, 9:24 AM
 

قابل توجه دانشجوياني که تا کنون اصل مدرک کارشناسي خود را به مرکز آموزش الکترونيکي تحويل نداده اند, در صورت عدم تحويل مدرک تا پايان فروردين 98 اسامي دانشجويان جهت لغو پذيرش به اداره ي آموزش کل دانشگاه ارسال خواهد شد. بديهي است عواقب ناشي از آن بر عهده ي شخص دانشجو خواهد بود.