اخبار سايت

تحويل مدرک کارشناسي

 
عکس مدير فني سيستم
تحويل مدرک کارشناسي
از مدير فني سيستم در چهارشنبه، 8 اسفند 1397، 9:24 صبح
 

قابل توجه دانشجوياني که تا کنون اصل مدرک کارشناسي خود را به مرکز آموزش الکترونيکي تحويل نداده اند, در صورت عدم تحويل مدرک تا پايان فروردين 98 اسامي دانشجويان جهت لغو پذيرش به اداره ي آموزش کل دانشگاه ارسال خواهد شد. بديهي است عواقب ناشي از آن بر عهده ي شخص دانشجو خواهد بود.