اخبار سايت

لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان

 
Picture of *کارشناس فني
لزوم نظرسنجي در سامانه گلستان
by *کارشناس فني - Saturday, 31 Farvardin 1398, 2:48 PM
 

قابل توجه دانشجويان گرامي،

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد، در سامانه گلستان، از شنبه مورخ 98/1/31 لغايت چهارشنبه مورخ 98/3/1 مي باشد. لازم به ذکر است رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم انجام نظرسنجي بر عهده دانشجو خواهد بود.