اخبار سايت

آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان

 
Picture of *کارشناس فني
آخرين مهلت انجام نظرسنجي در سامانه گلستان
by *کارشناس فني - Tuesday, 7 Khordad 1398, 12:22 PM
 

قابل توجه دانشجويان گرامي،

جهت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد، سامانه گلستان، از سه شنبه 98/3/7 ساعت 12 شب تا چهارشنبه 98/3/8 ساعت 12 شب باز مي شود.
لازم به ذکر است رؤيت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم انجام نظرسنجي بر عهده دانشجو خواهد بود.