اخبار سايت

مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان

 
عکس مدير فني سيستم
مهلت انجام نظرسنجي در سامانه ي گلستان
از مدير فني سيستم در دوشنبه، 20 آبان 1398، 8:37 صبح
 

قابل توجه دانشجويان گرامي

مهلت انجام نظرسنجي دانشجويان از تدريس اساتيد در سامانه ي گلستان, از شنبه مورخ 98/8/25 لغايت چهارشنبه 98/9/27 مي باشد. لازم به ذکر است رويت نمرات ترم جاري و انتخاب واحد ترم بعد, منوط به تکميل فرم نظرسنجي دروس ترم جاري مي باشد. بديهي است مسئوليت عدم  انجام نظرسنجي بر عهده ي دانشجو خواهد بود.