اخبار سايت

اطلاعیه تخلف حذف پزشکی

 
Picture of * واحد خبر
اطلاعیه تخلف حذف پزشکی
by * واحد خبر - Monday, 26 Dey 1390, 10:06 PM
 

دانشجویان محترم به اطلاعیه تخلف حذف پزشکی که به پیوست آمده است، مراجعه نمایند.