اخبار سايت

برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر

 
Picture of * واحد خبر
برنامه درسی پیشنهادی و آموزشی رشته مهندسی کامپیوتر
by * واحد خبر - Tuesday, 3 Bahman 1391, 2:06 PM
 
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر؛

برنامه درسی پیشنهادی و برنامه آموزشی رشته مهندسی نرم افزار و سخت افزار به صورت زیر می باشد:

برنامه درسی پیشنهادی رشته نرم افزار

برنامه درسی پیشنهادی رشته معماری کامپیوتر

برنامه آموزشی رشته نرم افزار

برنامه آموزشی رشته معماری کامپیوتر