اخبار سايت

برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه

 
Picture of * واحد خبر
برنامه کلاسی دانشجویان پردیس در تیر ماه
by * واحد خبر - Wednesday, 26 Tir 1392, 1:15 PM
 


برنامه کلاسی دانشجویان پردیس با احتساب کلاسهای فوق العاده در تیر ماه به صورت زیر می باشد:


برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مدیریت (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته حسابداری (*)

برنامه کلاسی تیر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر (*)