اخبار سايت

جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 
عکس * مدير
جهت اخذ بیش از 12 واحد درسی رشته مدیریت فناوری اطلاعات
از * مدير در یکشنبه، 17 آذر 1392، 1:27 عصر
 

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مدیریت فناوری اطلاعات می رساند دانشجویان ورودی پردیس 91 غیر مدیریتی که باید 14 واحد درسی اختیار نمایند، جهت انتخاب واحد در سامانه گلستان (بیش از 12 واحد) با مسئول آموزش رشته خود جهت عنوان شماره دانشجویی تماس حاصل نمایند.