اخبار سايت

نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان

 
Picture of استاد آقاي دکتر ناظمي
نمرات نهایی درس توسعه سیستمهای مقیاس بزرگ در سیستم گلستان
by استاد آقاي دکتر ناظمي - Thursday, 19 Dey 1392, 7:57 PM
 

نمرات نهایی درس پس بررسی تمام تقاضاها و رفع اشکلات در سیستم گلستان ثبت گردید.