اخبار سايت

درخواست مجوز دفاع

 
Picture of * مدير
درخواست مجوز دفاع
by * مدير - Sunday, 22 Dey 1392, 10:06 AM
 

دانشجویان محترم (ورودی 89و90) بر اساس جدول ذیل نسبت به انجام مراحل دفاع از پایان نامه اقدام نمایند:

فرایند

تاریخ آخرین فرصت

درخواست مجوز دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

شنبه 92/10/21

آخرین روز برگزاری جلسات دفاع در نیمسال اول 93-92

چهارشنبه 92/11/16

درخواست سنوات اضافی کمیسیونی

چهارشنبه 92/10/4

ارائه پایان نامه و انجام مراحل فراغت از تحصیل

دو ماه پس از دفاع