اخبار سايت

نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان

 
عکس اسلام ناظمي
نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان
از اسلام ناظمي در دوشنبه، 23 دی 1392، 9:37 صبح
 

نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان پس از اعمال منخنی روی نمرات اعلام شده است. این نمرات تا روز چهارشنبه مورد بررسی خواهد بود. بعد از روز چهارشنبه نمرات نهایی و در سیستم گلستان ثبت می گردد.

از درخواستهای غیرعادی برای افزایش نمره جدا خوداری فرمایید