اخبار سايت

نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان

 
Picture of استاد آقاي دکتر ناظمي
نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان
by استاد آقاي دکتر ناظمي - Monday, 23 Dey 1392, 9:37 AM
 

نمرات درس برنامه ریزی منابع سازمان پس از اعمال منخنی روی نمرات اعلام شده است. این نمرات تا روز چهارشنبه مورد بررسی خواهد بود. بعد از روز چهارشنبه نمرات نهایی و در سیستم گلستان ثبت می گردد.

از درخواستهای غیرعادی برای افزایش نمره جدا خوداری فرمایید