اخبار سايت

زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران

 
عکس * مدير
زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران
از * مدير در شنبه، 22 شهریور 1393، 11:01 صبح
 


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جلسه اول آموزشيار هر درس تا برگزاري اولين جلسه استاد به تعويق خواهد افتاد.