اخبار سايت

زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران

 
Picture of * مدير
زمان برگزاري اولين جلسه آموزشياران
by * مدير - Saturday, 22 Shahrivar 1393, 11:01 AM
 


بدين وسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جلسه اول آموزشيار هر درس تا برگزاري اولين جلسه استاد به تعويق خواهد افتاد.