اخبار سايت

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات

 
عکس *مدير ارشد سيستم
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات
از *مدير ارشد سيستم در چهارشنبه، 3 دی 1393، 11:48 صبح
 


قابل توجه کليه دانشجويان محترم

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان نيمسال به پيوست اعلام مي گردد.