اخبار سايت

اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته

 
Picture of * مدير
اخذ درس حسابداري دولتي پيشرفته
by * مدير - Monday, 22 Dey 1393, 9:03 AM
 

قابل توجه دانشجويان محترم رشته حسابداري٬

دانشجويان وروديهاي ماقبل از 93 که درس حسابداري دولتي پيشرفته را به هر دليلي نگذرانده اند مي توانند تا صبح روز سه شنبه مورخ 93/10/23 اسامي خود را به کارشناس آموزش رشته خود اعلام نمايند.