عکس *مدير ارشد سيستم
بخشهاي مهمي از مقررات و آئين نامه هاي آموزشي
از *مدير ارشد سيستم در سه‌شنبه، 14 بهمن 1393، 9:18 صبح
 


از دانشجويان محترم خواهشمنديم جهت جلوگيري از بروز هر گونه مشکل در روند آموزشي مواردي را که در متن پيوست آورده شده رعايت بفرمايند.