عکس مدير فني سيستم
لغو ترم تحصيلي در صورت عدم تعيين وضعيت بدهي
از مدير فني سيستم در یکشنبه، 23 فروردین 1394، 3:29 عصر
 

بدين وسيله به اطلاع ميرساند کليه دانشجوياني که در ترم دوم 94-93 داراي بدهي شهريه هستند موظفند نسبت به تعيين  وضعيت بدهي شهريه خود تا تاريخ 25/1/94 اقدام نمايند. در غير اين صورت ثبت نام ايشان در ترم مذکور حذف خواهد شد.

47