اخبار سايت

دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات

 
عکس * مدير
دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات
از * مدير در دوشنبه، 4 خرداد 1394، 11:49 صبح
 


قابل توجه کليه دانشجويان محترم


دستورالعمل بررسي غيبت در امتحانات پايان نيمسال به پيوست اعلام مي گردد.