اخبار سايت

ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات

 
عکس * مدير
ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات
از * مدير در شنبه، 28 آذر 1394، 9:44 صبح
 


دانشجويان محترم جهت مطالعه ضوابط و مقررات غيبت در جلسات امتحاني به فايل پيوست مراجعه نمايند.

*** لازم به ذکر است دانشجوياني که غيبت موجه در جلسات امتحاني را ندارند، از مراجعه به اداره بهداشت و درمان جهت موجه نمودن غيبت خود اکيداً خودداري نمايند.