اخبار سايت

ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات

 
Picture of * مدير
ضوابط و مقررات برگزاري امتحانات
by * مدير - Saturday, 28 Azar 1394, 9:44 AM
 


دانشجويان محترم جهت مطالعه ضوابط و مقررات غيبت در جلسات امتحاني به فايل پيوست مراجعه نمايند.

*** لازم به ذکر است دانشجوياني که غيبت موجه در جلسات امتحاني را ندارند، از مراجعه به اداره بهداشت و درمان جهت موجه نمودن غيبت خود اکيداً خودداري نمايند.