اخبار سايت

ارائه مدارک دفاع از پايان نامه

 
عکس * مدير
ارائه مدارک دفاع از پايان نامه
از * مدير در دوشنبه، 7 دی 1394، 10:41 صبح
 


قابل توجه دانشجويان محترم آموزش/پژوهش محور،

بدين وسيله خواهشمند است نسبت به تحويل مدارک دفاع از پايان نامه (پايان نامه ها و چکيده ها) در زمان مقرر (يک ماه پس از برگزاري دفاع) اقدام نماييد. در غير اين صورت تحويل مدارک با تأخير، مشمول اعطاي يک نيمسال سنوات اضافه و پرداخت هزينه خواهد بود.