راهنماي کاربري

فيلم ضبط کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز آموزش الکترونیکی:
روز سه شنبه مورخ 1401/06/22 از ساعت 12 الی 14:
 لینک دانلود جلسه اول 
روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23 از ساعت 12 الی 14:
لينک دانلود جلسه دوم