اطلاعيه مهم در مورد پرداخت بدهي شهريه

اطلاعيه مهم در مورد پرداخت بدهي شهريه

از * مدير در
Number of replies: 0


از دانشجويان محترم خواهشمند است حداکثر تا دوشنبه مورخ 95/2/27  نسبت به پرداخت بدهي شهريه خود در سامانه گلستان اقدامات لازم را صورت دهند.
در غير اين صورت طبق ضوابط و مقررات مربوطه از حضور دانشجو در جلسات امتحاني ممانعت به عمل آمده و مسئوليت آن برعهده دانشجو مي باشد.