اخبار سايت

ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر

ساعت برگزاري امتحانات نوبت بعدازظهر

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند که کليه امتحانات بعد از ظهر رأس ساعت 14 آغاز خواهد شد.