جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات

جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع مي‌رساند دانشجويان محترم دوره هاي مجازي مي توانند جهت تهيه فيش غذا در ايام امتحانات، همه روزه با به همراه داشتن کارت دانشجويي به آقايان خاکپور و رضازاده پشت رستوران اساتيد مراجعه نمايند.