اخبار سايت

الزامي بودن درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان از تاريخ 95/3/29

الزامي بودن درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان از تاريخ 95/3/29

از * مدير در
Number of replies: 0


به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند جهت تسهيل در فرآيند هاي آموزشي از تاريخ 95/3/29 ارائه درخواست دفاع تنها از طريق پيشخوان خدمت سيستم جامع گلستان امکان پذير مي باشد. پاسخگويي به تقاضاهاي خارج از سيستم مذکور مقدور نخواهد بود. جهت اطلاع از نحوه درخواست دفاع در پيشخوان خدمت سامانه گلستان به پيوست مراجعه فرماييد.